نرخ بهره بانک های مرکزی

آمریکا

اروپا

انگلستان

استرالیا

ژاپن

سوئیس

کانادا

نیوزلند

USD

EUR

GBP

AUD

JPY

CHF

CAD

NZD

 ٪۰.۲۵

 ٪۰.۰۵

 ٪۰.۵۰

 ٪۰.۲۵

 ٪۰.۱۰

 ٪-۰.۷۵

 ٪۰.۷۵

 ٪۳.۵۰